کارنامه

برای مشاهده کارنامه باید با کاربری خود وارد شوید.
تذکر:

۱ـ نمره شما زمانی نمایش داده می‌شود که در تمامی آزمون‌های یک دوره شرکت کرده باشید.

‌ ‌ ‌ ‌ نمایش نمره دوره‌های قرائت منوط به گذراندن یک یا چند سطح آموزشی آنها با توجه به حداقل نمره قبولی در دوره است.

۲ـ امکان صدور گواهی‌نامه در صورتی فعال می‌شود که حداقل نمره قبولی در دوره را کسب کرده باشید.

۳ـ پایه‌بندی دوره‌ها، حداقل نمره قبولی و ساعات آموزشی آنها را اینجا و نمونه گواهی‌نامه دوره‌ها را اینجا مشاهده کنید.

‌ ‌ ‌ ‌ دقت شود که دوره‌های ضمن خدمت به درخواست سازمان‌ها و پس از توافقات صورت گرفته ارائه می‌شود.

۴ـ هنگام درخواست گواهی در انتخاب دوره و ... دقت نمایید زیرا وجه پرداختی مسترد نمی‌گردد.