راهنمای آزمون

ـ دوره‌های آموزش قرائت (مثلاً روخوانی و روان‌خوانی قرآن): در این دوره‌ها آزمون جلسات آموزشی به عنوان خودآزمایی و برای یادگیری بیشتر شما بوده و نمرات آنها تأثیری در نمره نهایی دوره ندارد. ملاک موفقیت در این دوره‌ها ارسال تلاوت و گذراندن سطوح آموزشی است.

 

ـ نمره منفی: اگر آزمونی نمره منفی داشته باشد، به ازای هر سه پاسخ نادرست، یک نمره منفی دریافت می‌کنید.

 

ـ آزمون وابسته و مستقل: در آزمون‌های وابسته، میانگین نمره چند آزمون وابسته به عنوان نمره شما لحاظ می‌شود ولی در آزمون‌های مستقل، نمره هر آزمون به صورت جداگانه برای شما محاسبه می‌شود.

 

ـ ضریب تأثیر آزمون: ضریب تأثیر صفر (۰) به معنای آن است که نمره این آزمون در نمره نهایی شما بی‌تأثیر است (حالت خودآزمایی دارد) و ضریب بین ۱ تا ۱۰ نمایانگر تأثیر حداقلی تا حداکثری نمره این آزمون در نمره نهایی شماست.