مستندات دوره آموزشی «صوت و لحن قرآن»

مستندات دوره آموزشی «صوت و لحن قرآن»

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.
 
استاد دوره:
 
جمعی از اساتید و قاریان ممتاز در قالب لوح فشرده «ریاض‌النغم» که به همت استاد اصغر اسکندری تولید شده است.
 
قاری صوت نمونه سطوح آموزشی:
 
قاری ایرانی: احمد ابوالقاسمی / قاری مصری: چند تن از اساتید
 
سطوح آموزشی:
 
سطح ۱: مقامات فرعی
 
          ۱ـ مقام بیات دوکاه
          ۲ـ مقام بیات نوا
          ۳ـ مقام بیات حسینی
          ۴ـ مقام بیات عجمی
          ۵ـ مقام بیات محیّر
 
سطح ۲: مقامات مرکب
 
          ۱ـ مقام نوروز
          ۲ـ مقام زنکران
          ۳ـ مقام اوشار
 
سطح ۳:‌ مقامات اصلی
 
          ۱ـ مقام نوا اثر
          ۲ـ مقام صبا زمزم
          ۳ـ مقام اثر کرد
 
گام اول: تعیین سطوح و سرفصل‌های آموزشی
 
از آنجا که دوره صوت و لحن بر مبنای لوح فشرده «ریاض النغم» تولید و ارائه شده است، سطوح آن نیز بر اساس مبنای آموزشی آن تنظیم شده است. توضیحاً عرض می‌شود که مقامامت به سه دسته اصلی (۱۱)، فرعی (۳۱) و مرکب (۲۴) تقسیم می‌شوند که از بین هر دسته به تشخیص استاد مقاماتی انتخاب و جهت آموزش و سنجش کاربران به‌کار گرفته شد.
 
گام دوم: شناسایی خطاهای احتمالی در هر سطح آموزشی
 
از آنجا که محتوای دوره آموزشی در قالب لوح فشرده قبلا تولید شده بود که نیازمند ارتقای محتوایی است، فعلا تنها یک خطای پیش‌فرض دیده می‌شود و خود استاد/ کارشناس از طریق پیام خصوصی (متنی، صوتی و تصویری) به کاربر بازخورد می‌دهد.
 
گام سوم: انتخاب آیات مناسب به ‌ازای هر سطح آموزشی و خطای متناظر با آن سطح
 
آیات منتخب نیز بر اساس محتوای «ریاض النغم» ارائه شده است. خطا‌ها نیز همان‌طور گه گفته شد فعلا در قالب پیام خصوصی توسط خود استاد/ کارشناس به کاربر بازخورد داده می‌شود.
 
گام چهارم: تفکیک خطاها و آیات بر اساس سه سطح آموزشی در نظر گرفته شده
 
با توجه به استفاده کارشناسان از این سطح‌بندی در پنل آموزشی پاسخ به کاربران، فعلا در هر سطح تنها یک خطای پیش‌فرض (نامناسب بودن صوت و لحن) به لحاظ منطق فنی پنل دیده شده است تا پس از تولید محتوای مناسب تعداد خطاهای احتمالی کاربر و محتوای مناسب هر یک به پنل افزوده گردد.
 
برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.