مستندات بررسی آثار قرآنی
پاییز ۱۳۹۳

بررسی آثار و محتواهای قرآنی تولید شده (پاییز ۱۳۹۳)

برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.
 
هدف پروژه: بررسی محصولات موجود و انتخاب محتواهای مناسب و با کیفیت جهت استفاده یا ارتقای آن‌ها و جلوگیری از دوباره‌کاری
 
گام اول: شناسایی آثار: این آثار شامل منابع مکتوب و الکترونیکی می‌شوند.
 
الف) آثار مکتوب شناسایی شده: بر اساس موضوع آموزشی این آثار به پنج گروه تقسیم شد.
 
         ۱ـ  گروه قرائت
         ۲ـ گروه تدبّر
         ۳ـ گروه حفظ
         ۴ـ گروه علوم قرآنی
         ۵ـ گروه زبان قرآن
         ـ گروه متفرقه
 
ب) آثار دیجیتال شناسایی شده: بر اساس کیفیت تولید و بستر فنی ارائه محتوا این آثار و منابع به چهار دسته تقسیم شد.
 
         ۱ـ محتوای آماده
         ۲ـ محتوای اولیه
         ۳ـ محتوای اولیه ویژه موبایل
         ۴ـ محتوای اولیه آموزش نماز
 
نتیجه گام اول: با بررسی اولیه تصمیم بر آن شد که آثار مکتوب از دستور کار خارج و تمرکز بر روی آثار دیجیتال باشد. در این آثار نیز با توجه به تعدد آثار در زمینه قرائت قرآن توجه بیشتر بر این محتواها قرار داده شد.
 
گام دوم: دسته‌بندی آثار دیجیتال: بر اساس مراحل آموزش‌های قرائت قرآن محتواهای دیجیتال دسته‌بندی شد.
 
         ـ روخوانی و روان‌خوانی (کودک و نوجوان/ بزرگسال)
         ـ تجوید و آواشناسی (کودک و نوجوان/ بزرگسال)
         ـ صوت و لحن
         ـ وقف و ابتداء
         ـ تصحیح نماز
 
نتیجه گام دوم: از بین این محتواهای دیجیتال نسخه‌های کامل‌تر که با فرمت فیلم و فلش تولید شده بود انتخاب گردید تا بر اساس ملاک‌های ارزیابی محتوا به شرح زیر مورد داوری قرار گیرند.
 
گام سوم: ارزیابی محتواها: ارزیابی محتوا‌ها بر اساس معیارهای آموزشی و فنی انجام پذیرفت.
 
الف) معیارهای آموزشی
 
         ۱ـ نظر اساتید در مورد تأیید محتوا
         ۲ـ تعداد کاربران محتوا
         ۳ـ فراوانی بر بستر وب
         ۴ـ طراحی آموزشی (سناریوی آموزشی، طرح درس، رده‌بندی آموزشی، محیط تعاملی، تکنولوژی)
 
ب) معیارهای فنی
 
         ۱ـ قابل ویرایش بودن محتوا
         ۲ـ در دسترس بودن سورس
         ۳ـ میزان بسته‌بندی (پکیج)
         ۴ـ گرافیک و امور هنری
         ۵ـ قیمت
 
نتیجه گام سوم: بر اساس عوامل در نظر گرفته شده نتایج ارزیابی برای محتواهای آموزشی قرائت قرآن به تفکیک مشخص و آثار برتر برگزیده شد. همان‌طور که گفته شد محتواهای کامل‌تر (فیلم و فلش) مورد ارزیابی قرار گرفت.
 
         ـ روخوانی و روان‌خوانی (کودک و نوجوان/ بزرگسال)
         ـ تجوید و آواشناسی (کودک و نوجوان/ بزرگسال)
         ـ صوت و لحن
         ـ وقف و ابتداء
         ـ تصحیح نماز
 
گام چهارم: مذاکره با مالکان و صاحب‌امتیازان محتواها: پس از مشخص شدن نتایج ارزیابی اقدام به مذاکره و توافق با مالکان محتواهای مناسب‌تر برای ارتقای آموزشی و فنی آن‌ها و استفاده دو طرف از محصول تکامل یافته شد.
 
برای مشاهده جداول و اطلاعات کامل اینجا را کلیک کنید.