مجوزها

پروانه فعالیت مؤسسه

شماره پروانه: ۸۰۴-۰۱-۰۷

تاریخ صدور: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱

 

مجوز فعالیت واحد فرهنگی دیجیتال

شماره مجوز: ۵۰/۹۲۵۶

تاریخ صدور: ۱۳۹۸/۰۲/۱۷